Behöver jag revisor?

Ska du gå till revisorn?

Vem besöker du då?

Vi på Ekonoma arbetar som redovisningskonsulter sedan många år tillbaka men våra kunder säger fortfarande att de skall till revisorn när de besöker oss. Ett gammalt uttryck för redovisningshjälp som inte går ur. En revisor arbetar idag främst med revision i aktiebolag samt rådgivning för dessa. Alla aktiebolag som finns idag måste ha en revisor.

Revision

Med revision menas att man bland annat kontrollerar att bolagets räkenskaper är korrekta och att de tillgångar och skulder som finns i företaget är riktiga. Efter genomgång och om siffrorna stämmer skriver revisorn ut en revisionsberättelse som bifogas den årsredovisning som varje aktiebolag måste upprätta.

Du är kanske med i någon förening och har då troligen varit med på föreningens årsmöte. Där läser man alltid i samband med den ekonomiska redogörelsen upp en revisionsberättelse innan man beviljar styrelsen ansvarsfrihet. På samma sätt går det till i ett aktiebolag.

Nytt

Nytt från 1 november i år, (2010) är att de bolag som omsätter mindre än 3 000 000 kronor om året inte behöver ha någon revisor.

Dagligt arbete

Att arbeta som redovisningskonsult innebär att vi hjälper företag med deras redovisning (bokföring). Det kan innefatta allt från utbildning, att hjälpa dig som nystartad igång eller att arbeta löpande med ditt företags redovisning. Som redovisningskonsulter arbetar vi ofta närmare företaget med det dagliga arbetet än vad en revisor gör.

Vi hjälper till med momsavstämningar, löneredovisningar, avstämning av olika konton som bank och plusgiro. När månaden är slut tar vi fram redovisningsrapporter som visar företagets resultat och ställning. En viktig uppgift för oss är att analysera dessa då ger fingervisningar om företagets utveckling och läge.

När året är slut skall det göras ett bokslut och varje företag med deras ägare det skall upprätta deklarationer till skattemyndigheten. Där finns vi med och ser till så att det blir på bästa sätt. Under året finns vi med och stöttar med de ekonomi- och redovisningsfrågor som dyker upp. De flesta småföretag har inte någon styrelse utanför familjen men som redovisningskonsult får vi ofta träda i den rollen eftersom vi känner företaget och ägarna väl. Vi har ofta en nära dialog med företagaren där vi tillsammans diskuterar företagets läge, mål och utveckling.